Beskrivelser, regler og påbud i Haderslev Dam

Strækning: Fiskeretten omfatter dammen på de ca. 260 ha., der er beliggende vest for landevej 170. Fiskeriet må kun foregå enkelte steder fra bredden samt på hele søen fra båd eller flydering.

 

Fiskeriet:  De begrænsede muligheder for fiskeri fra søbredden gør, at fiskeriet hovedsageligt foregår fra båd, flydering eller kajak. Søen rummer en betydelig bestand af de gængse fredfisk, men der fanges tillige enkelte suder og karper. I søen findes desuden store gedder og sandarter samt aborrer i absolut særklasse. Det er tilladt at anvende sænkenet til fangst af agnfisk i hele yderdammen samt ved og under broen ved hovedvejen. Byens børn under 12 år må fiske gratis fra kommunens arealer vest for hovedvejen.

Fiskeri tilladt: 

Tilladt hele året (Se frednings tider under Mindstemål for fisk) 

 Dagkort kan købes i perioden fra 1 april til og med 31 oktober.                 

Dagkort Køber, 1 stang pr person.

Medlemmer af foreningen må fiske med 2 Stenger pr person.

Fangstbegrænsning i foreningens vande , der må højest hjemtages 3 fisk pr. dag, undtaget dog fredfisk.

Agn.     

Fiskeri med rogn og agnfisk er forbudt...    Is-fiskeri er forbudt   

Mindstemål   

Havørred    40 cm    Fredet fra og med 16 november til og med 28 februar

Søørred      40 cm    Fredet fra og med 16 november til og med 28 februar

Sandart       50 cm                Fredet 1 maj til 31 maj, begge dage incl.

Karpe           over  50 cm genudsættes

Aborre        Må hjemtages fra 25 cm til 35 cm

Gedde        Må hjemtages fra 60 cm til og med 75 cm.  Fredet fra 15. marts  til 30. april, begge dage incl.

Ål                Total fredet

Flod Krebs   Han krebs 10 cm, Hun krebs 11 cm

Signal Krebs Ingen mindstemål   (se regler her)

 

 

Leje af båd:

Lån af både forbeholdt medlemmer og døgnkort løsere: Foreningen råder over synkefri
både. (maks. 3 pers.) Bådene kan kun i forbindelse med fiskeri lånes vederlagsfrit af
medlemmer/døgnkort løsere. Bådene lånes for 24 timer ad gangen. Tilbehør, årer,
redningsveste, m.v. forefindes i skabet på bådpladsen, der er afmærket med orange flag på kortet.
Redningsveste skal benyttes. Husk det er det enkelte medlems fritidsulykkesforsikring der skal
dække ved uheld/tilskadekomst. Brugerne er erstatningspligtige ved tab af materiel. Det er
tilladt at benytte påhængsmotor (maks.5 hk) på bådene.
Vedrørende udlån/leje kontakt: Preben Nielsen på tlf. 30851101

Lysegrøn streg markere her må der fiskes fra breden.

Zoom ind og ud på kortet for at se hvor der må fiskes