Foreningens fiskevand

Et udpluk af Sønderjysk sportsfiskerforenings fiskevand.

Du finder kort over fiskevand og regler i menuen Fiskevand.

Generelle regler for fiskeriet med stang og snøre

           

  • Medlemskort/fiskekort og fisketegn er strengt personlige og må ikke overdrages til andre. Begge dele skal altid medbringes ved fiskeri i foreningens vande og forevises på opfordring.

 

  • Fiskerikontrollen og foreningens opsynsmænd har ret til at kontrollere medlemskort/fiskekort og fisketegn. De nævnte personer vil legitimere sig med ID-kort, og deres ordrer skal straks efterkommes. Herudover har alle medlemmer ret og pligt til at kontrollere andre fiskendes medlemskort / fiskekort. Dette gøres ved at spørge om medlemskort / fiskekort samtidig med, at man starter med at fremvise sit medlemskort.

 

  •  Al parkering skal ske således, at den øvrige trafik ikke generes og al færdsel skal ske med respekt for dyr, hegn, afgrøder m.m.

 

  •  Fundne ruser må ikke fjernes.

 

  •  Undermålsfisk, nedfaldsfisk og fredede fisk skal altid genudsættes. Håndter dem skånsomt og genudsæt dem forsigtigt, så de får de bedste muligheder for at overleve.

 

  • I dag ved man, at selv ved den mest skånsomme behandling vil der være en risiko for, at fisken ikke overlever genudsætningen. Oplever du under fiskeriet, at rigtig mange små fisk bider på krogen, så bør du flytte til en anden strækning, således at småfiskene ikke påføres en unødvendig forhøjet dødelighed.

 

  • Kommerciel guidning (betaling til guiden for fisketuren) er ikke tilladt på fiskevand som disponeres af Sønderjysk Sportsfiskerforening.

 

  • Lad ikke madding, agnfisk, affald og liner m.m. ligge og flyde ved fiskevandet. Efterlad området som du selv gerne vil opleve det næste gang du kommer forbi. Vær ikke noget skovsvin

           Stallingen er nu totalfredet 

Fra foreningens fiskevande med undtagelsen af Gels Å må der samlet pr. år hjembringes følgende antal fisk:
Bækørred 5 stk.
Stalling 5 stk.       TOTALFREDET
Gedde i søer 3stk (Gedde mindste mål 60cm, Gedde største mål 75cm.)
 Gedde i vandløb  ingen fangstbegrænsning
Fangstbegrænsning i Gels Å
Maks. 5 laksefisk pr. dag
Følgende arter er i løbet af fiskesæsonen fredet i ferskvand.
Stalling 15. marts til 15. maj, begge dage incl. TOTALFREDET
Gedde 15. marts til 30. april, begge dage incl.
Sandart 1. maj til 31. maj, begge dage incl.

Fangstbegrænsning i foreningens vande, der må højst hjemtages        
3 fisk pr. dag, undtaget dog fredfisk.

Som fredfisk betragtes Skalle, Brasen og Karudse.        
Fangstbegrænsning i Gels Å maks. 5 laksefisk pr. dag.

Fangstrapport skal indsendes, dette også gælder for genudsatte fisk. 

 

REGLER VED OVERNATNING LANGS SØNDERJYSK SPORTSFISKERFORENINGS VANDE

Det er ikke tilladt at campere ved vandene.
Det er dog tilladt at:
Benytte parasol med/uden sider og Brollyer/bivier uden fast bund, i naturlige farver (se billedeksempler)
Det er ikke tilladt at:
Opslå telte, havepavilloner, store bivier e.lign
Man må ikke på nogen måde spærre stier, være støjende, eller på anden måde genere andre brugere af naturen. Sørg altid for at holde pladsen pæn og opryddet, og tilstræb generelt at være så diskret som muligt.

...............................................   

 

Regler for krebsefiskeri i Gram å, Flads å, Jels å og Nørre å ( Fiskeriget her kan kun forgå fra den 16 april til 31 oktober begge dage inkl.

Regler for krebsefiskeri i Skallebæk, Hoptrup å. ( Fredet 15. november til 15. januar.)

Fieskeperiode Signalkrebs øvrige vande: Har ingen frednings-tid og må der for fiskes hele året .

Fieskeperiode flodkrebs:      Fra 1 august  til 30 September begge dage inkl.

Det er betegnelse , at man er til stede og passer redskabet mens der bliver fisket

Der er ingen begrænsninger  på antal krebsebrikker pr fisker.

Der må andvenedes krebsebrikker se billede.

Tilladt fiskemetode efter krebs  i overstående vande.

Krebsebrikker er normalt lavet som et lille rundt sænkenet med en diameter på 30-35 cm og let posning i nettet. Man kan evt. lave kanten som to ringe med 5-10 cm mellemrum beklædt med net. Det gør fiskeriet lidt mere effektiv, da krebsen får sværere ved at  flygte når krebsebrikkan hales ind. Man lægger ( eller bedre fastbinder) lokkemaden til midten af nettet i bunden af brikken. Brikken bliver herefter sænket ned på bunden og hvor  den skal ligge helt stille . Under fiskeriet skal den tilses jævnligt, f.eks. med 10-15 minutters mellemrum. Det gør man ved at løfte den roligt , men i en god fart op af vandet uden at den kæntrer.

Der bruges lokkemad som kan være enten lidt kød eller endnu bedre et stykke fisk , fra sammen  vandsystem/område. Nogle krebsefiskere sværger til at bruge skaller som lokkemad, da skalle-kød udsender særlig meget duft. Lokkemaden må gerne være (ikke helt frisk ) uden dog at være rådden. Krebsebrikken er lovgivningsmæssigt at betragte som et "let håndredskab" på niveau med en stang og snøre og man må derfor andvende den, når  man har løst fisketegn. Det er dog en betegnelse, at man er til stede og passer redskabet mens der bliver fisket.

Det er forbudt at fiske med krebseruser eller -tejner betragtes lovgivningsmæssigt som et fasteånde ruse-redskab og kræver derfor fritidsfiskerlicens. Krebseruser bliver som regel udlagt om aften og røgtet næste dag . VIGTIGT:  Det er pt. ikke lovligt at fiske med krebseruser i Danmark. Det skyldes nye regler om rusers indretning, som er en konsekvens af genopretningsplanen for den europæiske ål. Der bliver pt. i NaturErhvervstyrelsen arbejdet på , at rette op på det forhold. Indtil videre anbefaler vi at man kontakter den lokalfiskerikontrol og får dispensation til at andvende krebseruser .

Eventuel ansøgning skal gå gennem Sønderjysk Sportsfiskerforenings Formand

A og B fiskevand